Thời gian: 00:00 07-12 đến 24:00 17-12

Tổng nạp: 0 VNĐ

Đạt mốc Quà tặng Trạng thái
20.000 Cương Chi Hồn * 10
Phụ Linh Ngọc 【1】 * 300
Phụ Linh Ngọc 【2】 * 300
Quà Vip Code * 5
Quà Event Tri Ân Gamer * 5
Thuỷ Tinh Cam * 25
Kim Tằm Đại * 10
Chưa đạt
50.000 Cương Chi Hồn * 20
Phụ Linh Ngọc 【3】 * 300
Phụ Linh Ngọc 【4】 * 300
Quà Vip Code * 10
Quà Event Tri Ân Gamer * 10
Thuỷ Tinh Cam * 50
Kim Tằm Đại * 20
Chưa đạt
100.000 Cương Chi Hồn * 50
Phụ Linh Ngọc 【5】 * 300
Phụ Linh Ngọc 【6】 * 300
Quà Vip Code * 15
Quà Event Tri Ân Gamer * 15
Thuỷ Tinh Cam * 100
Kim Tằm Đại * 40
Chưa đạt
200.000 Cương Chi Hồn * 75
Phụ Linh Ngọc 【5】 * 450
Phụ Linh Ngọc 【6】 * 450
Quà Vip Code * 17
Quà Event Tri Ân Gamer * 17
Thuỷ Tinh Cam * 200
Kim Tằm Đại * 50
Chưa đạt
300.000 Cương Chi Hồn * 100
Phụ Linh Ngọc 【7】 * 300
Phụ Linh Ngọc【8】 * 300
Quà Vip Code * 20
Quà Event Tri Ân Gamer * 20
Thuỷ Tinh Cam * 300
Kim Tằm Đại * 60
Thời Trang Linh Sơn * 1
Chưa đạt
400.000 Cương Chi Hồn * 150
Phụ Linh Ngọc 【7】 * 350
Phụ Linh Ngọc【8】 * 350
Quà Vip Code * 23
Quà Event Tri Ân Gamer * 23
Thuỷ Tinh Cam * 400
Kim Tằm Đại * 80
Thời Trang Song Kiếm * 1
Chưa đạt
500.000 Cương Chi Hồn * 200
Phụ Linh Ngọc 【9】 * 300
Phụ Linh Ngọc【10】 * 300
Quà Vip Code * 25
Quà Event Tri Ân Gamer * 25
Thuỷ Tinh Cam * 500
Kim Tằm Đại * 100
Thời Trang Hắc Long * 1
Chưa đạt
700.000 Pháp Bảo Lưu Ly Tháp * 1
Cương Chi Hồn * 300
Phụ Linh Ngọc 【9】 * 500
Phụ Linh Ngọc【10】 * 500
Quà Vip Code * 50
Quà Event Tri Ân Gamer * 50
Kim Tằm Đại * 120
Chưa đạt
1.000.000 Pháp Bảo Tì Bà Phiến * 1
Cương Chi Hồn * 500
Phụ Linh Ngọc 【9】 * 700
Phụ Linh Ngọc【10】 * 700
Quà Vip Code * 100
Quà Event Tri Ân Gamer * 100
Kim Tằm Đại * 140
Chưa đạt
1.400.000 Pháp Bảo Càn Khôn Kính * 1
Cương Chi Hồn * 999
Phụ Linh Ngọc 【9】 * 999
Phụ Linh Ngọc【10】 * 999
Quà Vip Code * 200
Quà Event Tri Ân Gamer * 200
Kim Tằm Đại * 160
Chưa đạt
1.700.000 Phụ Linh Ngọc 【9】 * 999
Phụ Linh Ngọc【10】 * 999
Chân - Cương Chi Hồn * 999
Kim Tằm Đại * 180
Thú Cưỡi Cẩn Đẩu Vân * 1
Quà Vip Code * 250
Quà Event Tri Ân Gamer * 250
Chưa đạt
2.000.000 Phụ Linh Ngọc 【9】 * 999
Phụ Linh Ngọc【10】 * 999
Chân - Cương Chi Hồn * 999
Kim Tằm Đại * 200
Thú Cưỡi Giao Long Tinh * 1
Quà Vip Code * 300
Quà Event Tri Ân Gamer * 300
Chưa đạt
2.500.000 Phụ Linh Ngọc 【9】 * 999
Phụ Linh Ngọc【10】 * 999
Chân - Cương Chi Hồn * 999
Kim Tằm Đại * 220
Thú Cưỡi Hỏa Diệm Long * 1
Quà Vip Code * 350
Quà Event Tri Ân Gamer * 350
Chưa đạt

Sự kiện tích lũy nạp thẻ, phần thưởng gửi qua thư sau khi đạt yêu cầu.

Lưu ý : Chọn Sever Muốn Nhận Quà, Nhận Xong F5 Lại Game Để Nhận Được Thư.